Dobrodošli!

Tijekom posljednjih godina, Europa, a posebno njena Istočna i Južna područja se suočavaju sa nestašicom u raspolaganju vodenim resursima. Ovakva situacija proizilazi iz kompleksa od nekoliko uzroka, na primjer niska efikasnost, zagađenje i nedostatak integriranog ciklusa u poljoprivredi, civilna i industrijska upotreba vode. Osim toga, klimatske promjene i varijacije u padalinama kao i redukcija su pogoršale scenario dostupnosti vode.

U jugoistočnoj Europi, kao što je evidentirano u Strateškom programu za procjenu životne sredine, jedan od glavnih izazova zaštite životne sredine se sastoji u pitanjima vezanim za vode, a posebno uticaja zagađenja voda u poljoprivredi i potrošnji. Na jednoj strani, poljoprivreda predstavlja jednu od glavnih komponenti ekonomije zemlja jugoistočne Europe, dok na drugoj, ona je jedna od glavnih prijetnji EU vodama; razlozi su: ogromno i malo-efikasno korištenje vode za intenzivno obrađivanje i podzemno zagađenje voda koje potiče od gnojiva.

Treći izveštaj o primjeni EU Nitratne Direktive potvrđuje značajan doprinos poljoprivrede na nitratno zagađenje podzemnih i površinskih voda i eutrofikacije, naglašavajući činjenicu da južna Evropa kasni u primjeni Direktive.

EU.WATER je izrastao iz spoznaje da samo zajednički pristup u širem obujmu, vodi racionalnom upravljanju vodenim resursima, i na taj način će se omogućiti dostizanje dugoročne zaštite vodenih resursa.

EU.WATER sprovodi 12 partnera u 8 zemalja, iz EU-e i koje nisu članice EU-e, a koje su su-financirane od strane programa Jugoistočna Europa Transnacionalni Program Suradnje. Projekt je koordiniran od strane Provincije Ferara iz Italije.

Za sva pitanja, možete se direktno obratiti menadžeru za pružanje informacija iz provincije Ferara. Mr. Riccardo Loberti euwater@provincia.fe.it